Shot o' Takillya

A healthy jolt to the system.

Shot o Takillya